INKARNAČNÍ KURÁTORSKÝ ÚŘAD

Panacejského Tribulátu

TRINITY MELCHISEDEK

KDO SE MŮŽE STÁT INKARNAČNÍM KURÁTOREM

Kurátor vztahů je ustanovován pro určitý obor činnosti, aby jí rozuměl a mohl napravovat vztahy 

v rámci tohoto oboru.

Jedná se o práci, která je soudně-kriminalisticky kněžská. 

MORÁLNÍ DUCHOVNÍ.

U kurátora se předpokládá vzdělání v oboru vysokoškolského zaměření nebo maturita + nástavba vzděláním a praxí v oborech, které vysokoškolské studium zatím nemají + minimální praxe v oboru 20 let v národním státě. Dítě nad 15 roků, aby rozuměl vztahům v rodinách.

Kurátor vztahů pracuje s L'MURTENETEM G 10 a na požádání vidí do života všech stran v rámci sporů nebo jiných situací, které řeší. 

Komunikuje s INKARNAČNÍM SOUDEM.

Musí mít spuštěnou telepatickou komunikaci předepsaným způsobem.

Kurátora vztahů musí mít každý podnik a instituce, kurátorem může být majitel podniku, ředitel podniku nebo zaměstnanec, který zde nabyl největší množství zkušeností a svoji práci miluje. 

Pracuje úkolově podle interní potřeby.

Předpokladem jmenování kurátora je dobrá znalost podniku, instituce či úřadu. 

Pokud nějaká prácovní místa nezná a neví, co obnášejí, absolvuje pracovní kolečko týden - měsíc po boku každého pracovníka, aby se seznámil na detail s jeho povinnostmi a pracovními a životními problémy.

Kurátor spravuje maximální množství 1000 osob společně s dalšími 9 kurátory jink&jang 5 mužů, 5 žen. Tvoří KURÁTORSKÝ SNĚM

Mohou se spolu radit.

Ideálním kurátorem je i čerstvý zdravý důchodce, který dobře zná situaci, a který může pracovat pouze na částečný úvazek nebo úkolově. Všichni musí projít KURÁTORSKÝM VZDĚLÁNÍM TRINITY MELCHISEDEK v ABSOLUTNÍM BOŽÍM ZÁKONĚ  a analyzovat si všechny svoje předešlé vztahy na základě nového poznání jak jsou věci správně.

Kurátor organizuje přednášky ke vzdělávání pracovníků v etice podle ABOSLUTNÍHO BOŽÍHO ZÁKONA, setkávání pracovníků, předává informace z vyšších míst správy oboru, seznamuje zaměstnance s možnostmi dalšího vzdělávání v etice, etiketě a bezpečnosti práce, narovnává vztahy, přijímá nové pracovníky a loučí se s pracovníky, kteří opouštějí místo. Udržuje kontakt s nemocnými a pomáhá jim navrátit se do pracovního procesu vyléčení, zlepšuje zdraví zaměstnanců. Zajímá se o pracovní a životní podmínky zaměstnanců. Spolupracuje s policií a soudem a pomáhá zaměstnancům řešit veškeré potíže správně, aby nedocházelo k prodlevám. Kurátor řeší všechny právní a osobní spory. 

KURÁTORY ŘÍDÍ JEDNOTNÝMI SPRÁVCOVSKÝMI POKYNY OD TRINITY MELCHISEDEK STÁT.

Pokud kurátor práci nestíhá, žádá vedení o posilu v podobě svého možného zástupce nebo náhradníka, který jeho práci do budoucna může převzít. Může jich mít více.

Je placený hodinově a úkolově a výkonostně a pocitově. Dostává poděkování za vyřešené úkoly.

Jeho práci organizuje NEJVYŠŠÍ KRAJSKÝ SOUDCE, NEJVYŠŠÍ KRAJSKÝ KRIMINALISTA A KNĚZ MORÁLNÍ DUCHOVNÍ SPRÁVY OBORU, který je jeho nadřízeným a spravuje všechny kurátory krajské. Krajské kněží spravuje NÁRODNÍ VELEKNĚZ OBORU. Předávají si nutné informace o potřebách obyvatel, které spravují společně.

Kurátor se učí pokud možno zpaměti ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZÁKON, ví, kde vyhledat jakou myšlenku a informaci. Zná na detail stanovy podniku či instituce, úřadu a pracuje na jejich uplatňování všemi zaměstnanci a bdí nad dodržováním etiky styku se zaměstnanci spravovaného oboru veřejností skrze online správu informací jemu svěřeného podniku či instituce, úřadu. Dělá i přednášky pro veřejnost.

Kurátoři vztahů jsou ustanoveni kriminální policií i soudně i pro oběti domácího nebo jiného násilí v jakémkoli oboru, přičemž v tomto případě je jejich prací setrvat s obětí až do úplného vítězství dobra nad zlem tím, že jí pomohou zbavit se zločince do státní detence a zajišťují všechny zločin vzniklé mimořádné potřeby oběti ze státních prostředků.

OBĚŤ ZLOČINU NESMÍ BÝT PRO STÁTNÍ KURÁTORSKÝ ÚŘAD ANONYMNÍ A NESMÍ SE K NÍ CHOVAT KURÁTOŘI NEGLEKTIVNĚ, NESMÍ MÍT VE SVÉ PRÁCI ŽÁDNOU PRODLEVU A MUSÍ SE VĚNOVAT PŘÍPADU AŽ DO ÚPLNÉHO VÍTĚZSTVÍ DOBRA NAD ZLEM BEZ OHLEDU NA POVAHU ZLOČINU.

VŽDY SE MUSÍ VYMYSLET ŘEŠENÍ SITUACE V SOULADU S ABSOLUTNÍM BOŽÍM ZÁKONEM A PRÁVEM NA SAKRÁLNÍ UKOTVENÍ JEDNOTLIVCE V MATRIXU NÁRODNÍ ZEMĚ. KAŽDÝ MÁ PRÁVO NA SVOJI INTEGRITU OSOBNOSTI, NA SVŮJ DOMOV, NA SVŮJ MAJETEK, NA SVOJI PERSPEKTIVU VE SPOLEČNOSTI.

KURÁTOR NIKOHO NEODMÍTÁ A HLEDÁ VŠECHNY PROSTŘEDKY STÁTU JAK ZAJISTIT OBĚTI ZLOČINU ABSOLUTNÍ BEZPEČÍ PRO JEJÍ ŽIVOT. 

POKUD NEEXISTUJÍ, INICIUJE OKAMŽITĚ JEJICH VZNIK A NEPONECHÁVÁ OBĚŤ NA POSPAS ZLOČINU, IKDYBY JÍ MĚL ZAJISTIT OSOBNĚ, K ČEMUŽ DOSTÁVÁ OD STÁTU KURÁTORSKÝ ÚČET S PROSTŘEDKY K OKAMŽITÉ NUTNÉ PŘIJATELNÉ ZÁCHRANĚ OBĚTI, KTERÉ PAK STÁTU VYKAZUJE. POKUD BY SE JEDNALO O VYŠŠÍ ČÁSTKU NEBO POMOC, ŽÁDÁ O SRYCHLÉ CHVÁLENÍ KNĚŽSKOU RADU DETAILNÍM POPISEM SITUACE OBĚTI, KTEROU JE POVINOVÁN ZKOUMAT IHNED. OBĚTI NIKDY NESMÍ DÁLE JIŽ KLESNOUT ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ A POKUD JE NÍZKÁ, MUSÍ BÝT POZVEDNUTA SPOLEČNĚ S PERSPEKTIVOU ZMĚNY K LEPŠÍMU CO NEJRYCHLEJI, CO TO JDE, COŽ V PRAXU ZNAMENÁ, ŽE SE OD PŘÍPADU NEODCHÁZÍ A NIKDO SE V NOUZI NEODMÍTÁ.

STÁT SE NEVZDÁVÁ NIKDY ODPOVĚDNOSTI ZA ZLOČINY NA JEHO OBYVATELÍCH, KTERÉ VZNIKLY NA JEHO SVĚŘENÉM NÁRODNÍM ÚZEMÍ.